Player_logo Podcasts Community Create a Podcast
در آستانه
February 02, 2013 08:34 AM PST
itunes pic

 
همه اش رفتن | پرویز اسلامپور
January 29, 2013 01:16 PM PST
itunes pic

 
م ت ن
December 31, 2012 05:28 AM PST
itunes pic

 
از عسل، آفتاب کردن
December 20, 2012 05:07 AM PST
itunes pic

 
وقفه
October 10, 2012 01:20 PM PDT

 
زن-ماهی
July 10, 2012 09:30 AM PDT
itunes pic

 
کوره
June 01, 2012 01:51 AM PDT
itunes pic

 
هنگامه ی علف
May 19, 2012 05:17 AM PDT
itunes pic

 
نامه های غربت | سیزده
February 13, 2012 07:18 AM PST
itunes pic

بعضی نامه ها برای هزار بار خوانده شدن نگاشته می شوند؛ این نامه یکبار در چهارده سپتامبر نوشته و خوانده شد، و یکبار دیگر امروز سیزده فوریه دوهزار و دوازده به صدا رسید؛
http://do-l.blogspot.com/2011/09/13.html

آمد نسیم صبحدم
November 20, 2011 02:31 AM PST
itunes pic

آمد نسيم صبحدم (راست نقش بسته) از عبدالقادر مراغه اي، موسيقيدان بزرگ قرن هشتم و نهم هجري، با صداي سپيده رئيس سادات

سنگریزه
October 22, 2011 12:44 PM PDT
itunes pic

زبیگنیف هربرت :: ترجمه محسن عمادی؛

پراکنده / از میانِ نامه ها
October 17, 2011 10:01 AM PDT
itunes pic

گاهی باید شکست را پذیرفت دوستِ من؛

حکایت
September 24, 2011 05:39 AM PDT

خوانشِ گزینشیِ شعری از شمس لنگرودی؛

روح آقای کوگیتو
September 12, 2011 12:10 PM PDT
itunes pic

زبیگنیف هربرت | ترجمه محسن عمادی؛

حلزون
August 15, 2011 08:28 AM PDT
itunes pic

 
من و تو
July 16, 2011 09:42 AM PDT
itunes pic

 
روزی که زن شدم
June 09, 2011 12:34 PM PDT
itunes pic

 
فریب
April 16, 2011 10:20 AM PDT
itunes pic